Whatsapp
+86 13823291602
Զանգահարեք մեզ
+86 19842778703
Էլ.փոստ
info@hongsbelt.com

Քիմիական դիմադրության ուղեցույց

Նախածանց Ա

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանի վիճակ Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Քացախաթթու 21°C N O O
Ացետոն 21°C O O O
Ալկոհոլ • Էթիլ 21°C O O O O
Ալկոհոլ • Մեթիլ 21°C O O O O
Ալյումինի ֆտորիդ 21°C N O O
Ալյումինի հիդրօքսիդ O O
Ամոնիակ գազ O O O O
Ամոնիակ լիկյոր 21°C O N
Ամոնիումի կարբոնատ 1% և 5% 21°C O
Ամոնիումի քլորիդ 10% լուծույթ Եռում O
Ամոնիումի նիտրատ O
Անիլին 3% խտացված հում 21°C O O O
Aqua Regia N N O
Արսենաթթու O O

Նախածանց B

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանային վիճակ Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Գարեջուր O O
Բազուկ Շաքար O
Բենզոլ 21°C O O N O
Բենզոյան թթու 21°C O O
Բենզոլ ՇԱՏ O
Բորասիկ թթու 5% N O
բորակ 5% ՇԱՏ N O O
Արգելակի հեղուկ O O O
Աղաջուր • Թթու N O O O
Բրոմաթթու N N N N
Բրոմ ջուր O
Բուտիրաթթու 5% O
Բուտիլ ացետատ O N N
Բուտիլ Ակրիլատ N

O = Լավ, N = ՈՉ

Նախածանց C

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանը

վիճակ

Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Կալցիումի կարբոնատ 21°C O O
Կալցիումի քլորատի նոսր լուծույթ 21°C O O
Կալցիումի հիդրօքսիդ Եռում O O O O
Կալցիումի հիպոքլորիտ 21°C O N
Կալցիումի սուլֆատ հագեցած 21°C O
Ածխածնի երկսուլֆիդ O N N
Ածխաթթու գազ O O O
Ածխածնի դիսուլֆիդ O N N
Ածխածնի տետրաքլորիդ Մաքուր ջրային լուծույթ 5~10% 21°C O N N N
Քլոր (5% CCI4-ում) N
քլոր (խոնավ) N N
Քլորի ջուր O
Քլոր գազ (չոր) 21°C O N N
Քլորացախաթթու 21°C O
Քլորբենզոլ O N N
Քլորոֆորմ 21°C N N N
Քլորոսուլֆոնիկ թթու N N N
Chromic Acid 50% Com.(Շարունակ. SO3) N O O
խնձորօղի 21°C O
Կիտրոնաթթու O O O
Կոկոսի յուղ O O
Պղինձ O O
Պղնձի քլորիդ 5% գրգռված 21°C O
Պղնձի ցիանիդ O
Պղնձի նիտրատ O
Կրեսոլ N O
Պղնձի սուլֆատի հագեցած լուծույթ

Եռում

O
Cupric սուլֆատ O
Ցիկլոհեքսան N N

O = Լավ, N = ՈՉ

Նախածանց Դ

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանը

Զղջում

Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Լվացող միջոցներ O O O O
Լվացքի լուծույթ (Ծանր պարտականություն) N O
Լուծման մշակում 21°C O
Դեքստրին O O O
Դիէթիլամին 21°C O O
Դիէթիլ Եթեր 21°C O

O = Լավ, N = ՈՉ

Նախածանց E

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանը

Զղջում

Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Էթիլացետատ O N O
Էթիլ քլորիդ 21°C N
Էթիլամին O O
Էթիլեն քլորիդ 21°C O N N
Էթիլ Եթեր N N
Էթիլեն գլիկոլ O O O O

O = Լավ, N = ՈՉ

Նախածանց Ֆ

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանի անկում Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Երկաթի քլորիդ 1% լուծույթ Դեռևս 5% լուծույթ դեռ N O O
Երկաթի քլորիդ 50% N O O
երկաթի նիտրատ O O
Գունավոր N O O
Ֆորմալին 40% լուծում O
Ֆորմալդեհիդ O N O
Մրջնաթթու 10% խտացված N O N
Մրգային հյութերի միջուկ O O O
Մազութ 21°C O O O O

O = Լավ, N = ՈՉ

Նախածանց Գ

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանի վիճակ Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Բենզին 21°C O O N N
Գլյուկոզա O O
Գլիցերին O O O

O = Լավ, N = ՈՉ

Նախածանց Հ

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանը

Վիճակ

Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Ջրածնի պերօքսիդ 21°C N O O
Ջրածնի սուլֆիդ O O O

O = Լավ, N = ՈՉ

Նախածանց I

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանը

Վիճակ

Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Թանաք O
Յոդ O
Իզոկտան N O N N

O = Լավ, N = ՈՉ

Նախածանց Ջ

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանը

Վիճակ

Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Ռեակտիվ վառելիք 21°C O O O

O = Լավ, N = ՈՉ

Նախածանց Կ

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանը

Վիճակ

Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Կերոզին 21°C O O N O

O = Լավ, N = ՈՉ

Նախածանց Լ

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանը

Վիճակ

Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Կաթնաթթու 80% O N O O
Խոզի ճարպի յուղ

O

O O
Կապարի ացետատ O O
Լիգրոին 21°C O
Կրաքարի ծծումբ 21°C O
Կտավատի յուղ 21°C O O O O
Քսայուղ 21°C O O O O

O = Լավ, N = ՈՉ

Նախածանց Մ

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանը

Վիճակ

Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Մագնեզիում N O O
Մագնեզիումի քլորիդ 1% & 5% դեռ 21°C O
Մանգան սուլֆատ ՇԱՏ N O
Մերկուրի քլորիդ նոսր լուծույթներ O O
Սնդիկի ցիանիդ O O
Մերկուրի նիտրատ O O
Մեթանոլ 21°C N O
Մեթիլ քլորիդ N N
Մեթիլ Էթիլ Կետոն 21°C O N O
Մեթիլ ծծմբաթթու O O
Կաթ • Թարմ կամ թթու ՇԱՏ O O
Հանքային յուղ 60°C O O O O
Հանքային սպիրտներ O O
Մելաս 60°C O O O
Շարժիչային յուղ 21°C O O O O

O = Լավ, N = ՈՉ

Նախածանց Ն

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանը

Վիճակ

Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Նիկել N O O
Նիկելի քլորիդի լուծույթ 21°C O
Ազոտական ​​թթու 21°C N N O
Ազոտային թթու 5% լուծույթ 65°C N
Ազոտային օքսիդ 21°C O

O = Լավ, N = ՈՉ

Նախածանց O

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանը

Վիճակ

Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Յուղ • կտավատի սերմ O O O
Յուղ • հանքային O O O
Յուղ • Ձիթապտղի O O O
Օլեինաթթու խտացված 21°C O O
Օլեոմարգարին O O O
Օքսալաթթու 21°C O O
Օզոն 21°C N O N

O = Լավ, N = ՈՉ

Նախածանց Պ

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանը

Վիճակ

Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Պալմիտիկ թթու O
Պարաֆին Թեժ N
Պարաֆին Թույն O
Պերքլորային թթու 21°C O O
Պերքլորոթիլեն N N N
Նավթային Եթեր N
Ֆենոլ N N O
Ֆոսֆորական թթու 21°C N O O
Լուսանկարչական լուծումներ O O O O
Պոլիվինիլ ացետատ 21°C O O
Կալիում O O O
Կալիումի բրոմիդ 21°C O O O
Կալիումի կարբոնատ 1% Կալիումի կարբոնատ 21°C O O
Կալիումի քլորատ 1% և 5% 60°C O O
Կալիումի հիդրօքսիդ 21°C O O
Կալիումի պերմանգանատ N O O

O = Լավ, N = ՈՉ

Նախածանց Ս

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանը

Վիճակ

Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Արծաթի ցիանիդ O
Արծաթի նիտրատ O O
Նատրիումի բիկարբոնատ Բոլոր կոնցենտրացիաները 5% Դեռ 60°C O O
Նատրիումի կարբոնատ 60°C O O
Նատրիումի ֆտորիդ O O
Նատրիումի հիդրօքսիդ 60% N O O O
Նատրիումի հիպոքլորիտ (5% Cl) N O O
Նատրիումի նիտրատ O O
Նատրիումի սուլֆատ բոլոր կոնցենտրացիաները 21°C O O
Ստանիական քլորիդով հագեցած լուծույթ 60°C N O O
Ստեարիկ թթու 21°C O O O
Շաքարի հյութ 60°C O
Սուլֆամիկ թթու 20% 21°C N O
Սուլֆատային լիկյորներ 21°C O O
Ծծումբ 60°C O O O
Ծծմբի քլորիդ 21°C O
Ծծմբի երկօքսիդ 21°C O O O
Ծծմբաթթու 50% 60°C N O O
Ծծմբաթթու 70% 60°C N N O

Նախածանց T

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանը

Վիճակ

Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Tannic թթու 60°C O O
Թարթաթթու 60°C O O
Տոլուոլ 21°C O N N
Տոմատի հյութ O O O
Տրանսֆորմատորային յուղ 21°C O O O
Սպիրտ 100% O N N

O = Լավ, N = ՈՉ

Նախածանց U

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանը

Վիճակ

Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Միզանյութ O O O O

O = Լավ, N = ՈՉ

Նախածանց W

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանը

Վիճակ

Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Ջուր O O O O
Գինի O O O O

O = Լավ, N = ՈՉ

Նախածանց Զ

Քիմիական անվանում

Ջերմաստիճանը

Վիճակ

Գոտու նյութեր
ACETAL ՆԵՅԼՈՆ Պ .Ե . Պ .Պ .
Ցինկի քլորիդ / սուլֆատ N O O
Ցինկի սուլֆատի հագեցած լուծույթ 25%

21°C

O

O = Լավ, N = ՈՉ